Alfa City Europe > Документи при покупка-продажба на имот

Документи при покупка-продажба на имот

При продажба на имот Продавачът трябва да притежава следните документи:

1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
2. Документ за самоличност;
3. Данъчна оценка на имота;
4. Скица на имота;
5. Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
6. Удостоверение, че имотът не е актуван като общински. Cамо за сделки с дворно място, издава се от отдел “Общинска собственост”;
7. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
8. Удостоверение за наследници при необходимост;
9. Пълномощно,  ако продавачът не може да присъства при изповядването на сделката и е упълномощило друго лице;
10. Други документи според особеностите на имота, напр. акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

Предварителният договор за продажба на недвижим имот се сключва между продавача и купувача. Той съдържа основните елементи на окончателния договор (данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, срокове и т.н.).

Предварителният договор за продажба на недвижим имот не прехвърля правото на собственост върху имота. С него само се поема задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен договор, с който да се прехвърли правото на собственост върху имота.

Предварителният договор трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота.

ПРОВЕРКА ЗА ТЕЖЕСТИ НА ИМОТА

Преди изповядване на сделката пред нотариус е необходимо в службата по вписванията да се извърши проверка за тежести на имота. Ако имотът има тежести, при продажба те се прехвърлят на новия собственик и той става отговорен за тях.

ИПОТЕКИРАН ИМОТ

При  продажба на ипотекиран недвижим имот  купувачът трябва да е запознат с условията на ипотечния договор и сам да прецени как да постъпи. Има две възможности:
• Купувачът да погаси кредита и ипотеката да се заличи от нотариалните книги, след което сделката да се изповяда пред нотариус и продавачът да получи останалата сума.
• Купувачът да поеме изплащането на кредита за определения в договора срок. В този случай се сключва договор между него и кредитора.

СЪСОБСТВЕНОСТ

Имот, който е съсобственост, може да бъде продаден. Има две възможности:

  • Ако всички съсобственици желаят да продадат имота и са постигнали съгласие с цената, те трябва да се явят пред нотариус и да потвърдят своето съгласие за продажба.
  • Ако някой от съсобствениците не желае да продава, имотът не може да бъде продаден като цяло. Продавачът-съсобственик трябва да  предложи своята идеална част от имота първо на другите съсобственици. Ако от тях последва писмен отказ да закупят неговата част, може да я обяви на пазара. При положение, че продавачът-съсобственик продаде своята идеална част на по-ниска цена от предложената на бившите си съсобственици, то последните имат право да предявят иск за разваляне на сделката.

 

ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕНЕЦ

Съгласно Закона за собствеността чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната. Те не могат да придобиват право на собственост върху земя, освен ако за конкретния случай има ратифициран, обнародван и влязъл в сила международен договор.

Другата възможност е чуждестранното лице да регистрира в България търговско дружество. Тогава ще може да придобие всякакви недвижими имоти.
Граждани и юридическите лица на държавите – членки на Европейския съюз могат да придобиват право на собственост върху земя при спазване на изискванията, установени със закон.

 

Share this...
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.