Alfa City Europe > Документи при покупка-продажба на имот

Документи при покупка-продажба на имот

При продажба на имот Продавачът трябва да притежава следните документи:

1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
2. Документ за самоличност;
3. Данъчна оценка на имота;
4. Скица на имота;
5. Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
6. Удостоверение, че имотът не е актуван като общински. Cамо за сделки с дворно място, издава се от отдел “Общинска собственост”;
7. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
8. Удостоверение за наследници при необходимост;
9. Пълномощно,  ако продавачът не може да присъства при изповядването на сделката и е упълномощило друго лице;
10. Други документи според особеностите на имота, напр. акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

Предварителният договор за продажба на недвижим имот се сключва между продавача и купувача. Той съдържа основните елементи на окончателния договор (данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, срокове и т.н.).

Предварителният договор за продажба на недвижим имот не прехвърля правото на собственост върху имота. С него само се поема задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен договор, с който да се прехвърли правото на собственост върху имота.

Предварителният договор трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота.

ПРОВЕРКА ЗА ТЕЖЕСТИ НА ИМОТА

Преди изповядване на сделката пред нотариус е необходимо в службата по вписванията да се извърши проверка за тежести на имота. Ако имотът има тежести, при продажба те се прехвърлят на новия собственик и той става отговорен за тях.

ИПОТЕКИРАН ИМОТ

При  продажба на ипотекиран недвижим имот  купувачът трябва да е запознат с условията на ипотечния договор и сам да прецени как да постъпи. Има две възможности:
• Купувачът да погаси кредита и ипотеката да се заличи от нотариалните книги, след което сделката да се изповяда пред нотариус и продавачът да получи останалата сума.
• Купувачът да поеме изплащането на кредита за определения в договора срок. В този случай се сключва договор между него и кредитора.

СЪСОБСТВЕНОСТ

Имот, който е съсобственост, може да бъде продаден. Има две възможности:

  • Ако всички съсобственици желаят да продадат имота и са постигнали съгласие с цената, те трябва да се явят пред нотариус и да потвърдят своето съгласие за продажба.
  • Ако някой от съсобствениците не желае да продава, имотът не може да бъде продаден като цяло. Продавачът-съсобственик трябва да  предложи своята идеална част от имота първо на другите съсобственици. Ако от тях последва писмен отказ да закупят неговата част, може да я обяви на пазара. При положение, че продавачът-съсобственик продаде своята идеална част на по-ниска цена от предложената на бившите си съсобственици, то последните имат право да предявят иск за разваляне на сделката.

 

ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕНЕЦ

Съгласно Закона за собствеността чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната. Те не могат да придобиват право на собственост върху земя, освен ако за конкретния случай има ратифициран, обнародван и влязъл в сила международен договор.

Другата възможност е чуждестранното лице да регистрира в България търговско дружество. Тогава ще може да придобие всякакви недвижими имоти.
Граждани и юридическите лица на държавите – членки на Европейския съюз могат да придобиват право на собственост върху земя при спазване на изискванията, установени със закон.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.